Czarownica, strona 2

321 tekstów – auto­rem jest Cza­row­ni­ca.

Próbo­wałam spa­lić wspom­nienia, a przez przy­padek roz­pa­liłam ser­ce . 

myśl
zebrała 21 fiszek • 15 lutego 2014, 17:10

Z ludźmi naj­le­piej wychodzić drzwiami. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 11 listopada 2013, 10:12

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 6 listopada 2013, 08:18

Ciężko zde­finiować szczęście jeszcze ciężej mieć je przy sobie. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 sierpnia 2013, 21:05

Wy­razis­tość niektórych wspom­nień zaczy­na plątać codzienność. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 27 czerwca 2013, 11:50

Wys­tar­czy za­nurzyć się w oczach, aby doj­rzeć is­krę nadziei . 

myśl
zebrała 24 fiszki • 1 marca 2013, 10:03

Pos­ta­nowienie jest jak cias­tko z kre­mem po kil­ku dniach tra­ci swój smak. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 2 stycznia 2013, 09:34

Os­tatnio częściej ludzkim głosem prze­mawiają do mnie książki niż ludzie. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 25 listopada 2012, 01:39

W miłości tak wiele ości. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 6 maja 2012, 22:57

Ko­bieta przez prze­lot­ne przy­pad­ki zos­ta­je je­dynie rzeczownikiem. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 24 kwietnia 2012, 19:23

Czarownica

Kobieca, lekkomyślna, artystka. Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,dziwna w szpilkach,Wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach,Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa, Naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana, Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle, Nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka,z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń, Bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń,Miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]