Czarownica, aforyzmy

10 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest Cza­row­ni­ca.

Włas­nych myśli nie ogar­niam ro­zumem, a co do­piero Twoich. 

aforyzm
zebrał 114 fiszek • 16 grudnia 2011, 17:47

Łat­wiej uroić so­bie nie­szczęść bez li­ku niż szczęścia bez miary. 

aforyzm
zebrał 122 fiszki • 17 marca 2011, 11:56

Mu­sisz wie­dzieć co chcesz od życia wte­dy nie będziesz zbierał ok­ruchów tyl­ko całe por­cje szczęścia. 

aforyzm
zebrał 97 fiszek • 1 marca 2011, 08:15

Podążając ciągle za tłumem, nig­dy nie zmienisz sce­nog­ra­fii myśli. 

aforyzm dnia z 19 sierpnia 2013 roku
zebrał 183 fiszki • 30 stycznia 2011, 13:22

W którym mo­men­cie pęka niebo? W tym, w którym przes­ta­jesz czuć siebie w sobie. 

aforyzm dnia z 23 października 2012 roku
zebrał 282 fiszki • 27 grudnia 2010, 22:08

Przychodzi dzień w którym włas­na naiw­ność zaczy­na doj­rze­wać i za­miast łza­mi ce­luje po­cis­kiem słów których zaw­sze się bała. 

aforyzm dnia z 21 sierpnia 2010 roku
zebrał 204 fiszki • 30 lipca 2010, 08:54

W chwi­lach gdy świat bezwład­nie wy­pada nam z rąk następu­je bez­duszna re­duk­cja przyjaciół. 

aforyzm dnia z 1 maja 2011 roku
zebrał 175 fiszek • 9 lipca 2010, 08:50

Z po­wodu nad­wyżki sa­mot­ności człowiek skłon­ny jest za­pukać do każdych drzwi, by­le zna­leźć ciepły kąt w czyiś ra­mionach. Nie dos­trze­gając fik­cyjności uczuć. 

aforyzm dnia z 24 lipca 2010 roku
zebrał 252 fiszki • 28 czerwca 2010, 06:54

In­tuic­ja zaw­sze pcha w naj­gor­sze kłopo­ty i zaz­wyczaj za­nika gdy mu­simy zna­leźć rozwiązanie. 

aforyzm dnia z 8 kwietnia 2010 roku
zebrał 190 fiszek • 1 kwietnia 2010, 16:47

Pragną `księcia z war­tościami` , a co so­botę bez li­ku od­dają się by­le ko­mu .. 

aforyzm dnia z 13 października 2010 roku
zebrał 175 fiszek • 20 stycznia 2010, 06:38

Czarownica

Kobieca, lekkomyślna, artystka. Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,dziwna w szpilkach,Wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach,Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa, Naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana, Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle, Nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka,z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń, Bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń,Miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]