Czarownica, teksty z sierpnia 2010 roku

15 tekstów z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest Cza­row­ni­ca.

Ma­sochis­tycznie szat­ku­je swój umysł codzien­ny­mi myśla­mi w których Ty grasz główną rolę tej niekończącej się opo­wieści bez krop­ki na końcu jak i również bez szans na szczęśli­we zakończenie 

myśl
zebrała 68 fiszek • 31 sierpnia 2010, 08:11

Roz­kołysz zgorzkniałe ser­ce nu­tami miłości. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 30 sierpnia 2010, 07:55

Lu­bimy usłyszeć My za­miast Ja i Ty. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 29 sierpnia 2010, 09:54

W sy­tuac­jach trud­niej­szych nie ocze­kujesz po­toku słów od blis­kich lecz ka­wałka dłoni i ciepłego spoj­rze­nia które ukoją lęk. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 27 sierpnia 2010, 09:12

By­wają ra­miona prze­siąknięte miękkością i de­likat­nością gorące­go ser­ca bijące­go dla Ciebie. Czas nie ma znacze­nia gdy czu­jesz bez­pie­czną przys­tań je­go serca. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 26 sierpnia 2010, 08:01

By­wają us­ta z których oczy­wis­te słowa, prze­rek­la­mowa­ne wyz­na­nia są naj­piękniej­szą me­lodią dla uszu. 

myśl
zebrała 101 fiszek • 25 sierpnia 2010, 09:12

Le­piej mieć więcej do po­wie­dze­nia niż do pokazania. 

myśl
zebrała 111 fiszek • 23 sierpnia 2010, 14:40

Zer­wij je­go war­stwę z włas­nych oczu bo nig­dy nie spoj­rzysz na ko­goś inaczej tyl­ko da­lej będziesz szu­kała pop­rzed­ni­ka Twoich wes­tchnień i radości. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 21 sierpnia 2010, 10:08

Zacznę ob­ciążać Cię koszta­mi za każdą mi­nutę Twoich wątpliwości. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 20 sierpnia 2010, 00:18

Ko­bieta prze­ważnie kieru­je się emoc­ja­mi niż zasadami. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 19 sierpnia 2010, 08:29

Czarownica

Kobieca, lekkomyślna, artystka. Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,dziwna w szpilkach,Wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach,Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa, Naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana, Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle, Nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka,z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń, Bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń,Miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]