Czarownica, teksty z marca 2010 roku

28 tekstów z mar­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Cza­row­ni­ca.

Od pew­ne­go mo­men­tu Jes­teś moim dro­gow­ska­zem w podróży zwa­nej życiem. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 31 marca 2010, 09:22

Niena­wiść zrodzo­na z bra­ku uczu­cia. Ab­surd, po pros­tu nie każdy od­chodzi z godnością. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 30 marca 2010, 13:17

Mu­sisz mieć po­mysł na siebie inaczej będzie ko­lej­nym sche­matycznym archetypem. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 29 marca 2010, 10:41

Trze­ba się po pros­tu zająć tym co jest te­raz - nor­malnym życiem.. nie stać w miej­scu zat­ra­cając się przeszłością. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 28 marca 2010, 13:11

Rzu­caj mi pod no­gi co chcesz i ko­go chcesz. Sam dos­ko­nale wiesz jak mnie za­har­to­wać do życia. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 27 marca 2010, 14:41

Kiedyś przez przy­padek na którymś z zakrętów spot­kam nik­czem­ni­ka zwa­nego `lo­sem` wy­garnę mu wszys­tko jak ty­powa ko­bieta a później ze schy­loną głową od­bur­knę przepraszam. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 26 marca 2010, 12:23

Prag­niemy skrzy­deł, lo­tu po­nad chmu­rami, a w niektórych chwi­lach led­wo co raczku­jemy po włas­nym życiu. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 25 marca 2010, 07:26

Możesz wma­wiać całej po­pulac­ji ludzkiej ja­ki z Ciebie twar­dy człowiek jak wiel­ka siła w To­bie drze­mie a w ob­liczy bólu zwi­jasz, kur­czysz, kruszysz się i za­tapiasz we włas­nych łzach. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 24 marca 2010, 10:06

Da­leko­bieżne pla­ny przyszłości związa­ne z drugą osobą zaczy­naj po kil­ku la­tach nig­dy miesiącach. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 23 marca 2010, 12:44

Nakłada trzy war­stwy pud­ru plus szyb­kos­chnący la­kier na swój świato­pogląd i stwier­dza, że jest właściwy. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 22 marca 2010, 10:03

Czarownica

Kobieca, lekkomyślna, artystka. Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,dziwna w szpilkach,Wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach,Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa, Naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana, Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle, Nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka,z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń, Bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń,Miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]