Czarownica, teksty z maja 2010 roku

25 tekstów z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest Cza­row­ni­ca.

Nar­cyzm prze­siąknięty egoiz­mem do­pada zaz­wyczaj oso­by które nie radzą so­bie z włas­nym życiem lecz na siłę udo­wad­niają swą wielkość. 

myśl
zebrała 89 fiszek • 31 maja 2010, 07:57

Dni mają większą war­tość sen­ty­men­talną niż nie je­den za­kurzo­ny pre­zent na półce. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 30 maja 2010, 20:27

Dla wielu nieis­totne jest to cze­go prag­niemy lecz jak o to wal­czy­my i ile drze­mie w nas cierpliwości. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 28 maja 2010, 07:02

Doj­rzałości uczuć nie zmie­rzysz wiekiem. 

myśl
zebrała 114 fiszek • 27 maja 2010, 08:02

Po roz­sta­niach człowiek marzy o diecie, która po­wodu­je mniej­szy ciężar serca. 

myśl dnia z 19 września 2013 roku
zebrała 129 fiszek • 26 maja 2010, 07:03

Jes­teś myślą prze­wod­nią gdy mar­two­ta chce zawładnąć uczu­ciami dnia zwykłego. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 25 maja 2010, 08:00

Wszys­cy obiecują, nieliczni dot­rzy­mują słowa. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 24 maja 2010, 06:47

Dos­tając `wol­ność z szyl­dem miłość w związku` człowiek nie jest skłon­ny do zdra­dy. Każde­go dnia jest w sta­nie wra­cać z czys­tym su­mieniem mówiąc mo­ja wol­ność to Ty. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 21 maja 2010, 08:10

Prze­biegasz dys­kret­nie po oczach klejąc na ich spo­dach ko­lej­ne war­stwy złudzeń. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 20 maja 2010, 07:05

Po­wieki schro­nem zbłąka­nego spojrzenia. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 18 maja 2010, 16:53

Czarownica

Kobieca, lekkomyślna, artystka. Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,dziwna w szpilkach,Wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach,Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa, Naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana, Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle, Nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka,z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń, Bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń,Miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]