Czarownica, teksty z kwietnia 2010 roku

24 teksty z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Cza­row­ni­ca.

Po­myliła płyn do płuka­nia tka­nin z krochma­lem gdy ro­biła pra­nie po roz­cza­rowa­niach, dla­tego jej ser­ce i uczu­cia w nim za­war­te by­wają te­raz sztyw­ne i poz­ba­wione miękkości. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 30 kwietnia 2010, 09:22

Cze­kanie jed­na z gor­szych po­kut ja­kie los może zesłać człowiekowi. 

myśl
zebrała 111 fiszek • 29 kwietnia 2010, 12:04

Jed­ni szu­kają swe­go wyz­wo­lenia po przez re­ligię, mod­litwy, me­dytac­je. Wierzę, że to Ty od zaw­sze i na zaw­sze jes­teś moją ścieżką wyz­wo­lenia. Tyl­ko Two­je słowa były dla mnie swoistą man­trą, tyl­ko Twój [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 49 fiszek • 28 kwietnia 2010, 09:18

O za­bez­pie­cze­niach za­pom­niały gdy la­tek­so­we spod­nie ubierały, aż tu nag­le rolę ma­my przybierały. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 27 kwietnia 2010, 09:09

Będąc z niewłaściwą osobą w związku każdy roz­prys­ku­je się jak kiep­ski la­kier do paznokci. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 26 kwietnia 2010, 12:58

Prag­nij ode mnie ty­le sa­mo co ja od Ciebie, nie za­tapiaj­my się w oceanie niedomówień przep­la­tanych nieśmiałością. Ra­zem możemy znacznie więcej. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 25 kwietnia 2010, 09:12

Mężczyz­na ocza­rowa­ny ko­bietą jest nieob­liczal­ny zaczy­na wie­rzyć w możli­wość wyp­ra­wy po gwiaz­dkę z nieba dla niej, a gdy­by z niej wra­cał stwier­dziłby, że to łat­wiej­sze niż zakupy. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 24 kwietnia 2010, 08:36

Tak często za­pomi­namy, że przy­jaciel to człowiek a nie me­dium które zagląda w nasze myśli. 

myśl
zebrała 125 fiszek • 23 kwietnia 2010, 08:41

Gdy co­raz mniej cza­su nasza mo­bili­zac­ja wy­daje się być po­nad normę. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 22 kwietnia 2010, 08:21

Los ty­le ra­zy z nas kpi, bo nie pot­ra­fimy sta­wiać opo­ru włas­nym lękom za szyb­ko ak­ceptu­jemy po­rażki nie dając so­bie szan­sy na rewanż. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 21 kwietnia 2010, 09:43

Czarownica

Kobieca, lekkomyślna, artystka. Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,dziwna w szpilkach,Wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach,Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa, Naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana, Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle, Nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka,z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń, Bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń,Miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]