Czarownica, teksty z czerwca 2010 roku

25 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest Cza­row­ni­ca.

Z po­wodu nad­wyżki sa­mot­ności człowiek skłon­ny jest za­pukać do każdych drzwi, by­le zna­leźć ciepły kąt w czyiś ra­mionach. Nie dos­trze­gając fik­cyjności uczuć. 

aforyzm dnia z 24 lipca 2010 roku
zebrał 252 fiszki • 28 czerwca 2010, 06:54

Nie trak­tuj śmier­ci ja­ko roz­dziel­ni­ka uczuć. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 27 czerwca 2010, 12:41

Mętny wzrok wpat­rzo­ny w błękit Twych oczu cze­ka na ko­lej­ny po­tok złudzeń . 

myśl
zebrała 83 fiszki • 26 czerwca 2010, 07:42

Przyszłość nie prag­nie od nas ak­cepto­wania wzorów które ześle nam los. Wy­maga od nas za­bawy w kreato­ra, jest elas­tyczna, skłon­na do zmian których Ty potrzebujesz. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 25 czerwca 2010, 08:00

Po łza­wych ule­wach, po­zos­tały groźniej­sze kałuże we mnie w które tak często nieświado­mie wpa­dam widząc szczęście które zab­rałeś ze sobą. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 24 czerwca 2010, 08:30

Ko­bieta esen­cją zmysłów mężczyzny. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 23 czerwca 2010, 08:04

Nie wys­tar­czy, że chwy­cisz za rękę - chwyć za serce. 

myśl
zebrała 144 fiszki • 21 czerwca 2010, 06:59

Stwórz zdro­wy związek w dzi­siej­szych cza­sach, a dos­ta­niesz me­dal od włas­ne­go serca. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 20 czerwca 2010, 11:33

W za­kamar­kach źre­nic nieśmiało snu­jesz się Ty. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 19 czerwca 2010, 07:45

Niejed­no roz­cza­rowa­nie za­biło zmysły za­kocha­nia przy­nosząc chłód ko­lej­nych dni, miesięcy a na­wet lat. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 18 czerwca 2010, 06:37

Czarownica

Kobieca, lekkomyślna, artystka. Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,dziwna w szpilkach,Wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach,Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa, Naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana, Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle, Nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka,z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń, Bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń,Miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]